Müügitingimused

CWTonline.ee kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Veebileht aadressil www.cwtonline.ee kuulub AS-ile CWT Estonia (registrikood 10417646, aadress Laeva 2, Tallinn, elektronpost info-ee@mycwt.com, telefon +372 6407 770). Veebilehel asuvad reaalajas töötavad Teenusepakkujate reisiteenuste müügisüsteemid. CWT Estonia AS on Teenusepakkujate volitatud müügiagent, kes ei ole kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud lepingu pooleks.
1.2. Müügisüsteemi või -süsteemide kasutamisega kinnitate tutvumist ja nõustumist käesolevate kasutustingimustega ja Teenusepakkujate müügitingimustega.
1.3. Kui kasutustingimuste mis tahes säte osutub seadustega vastuolu tõttu kehtetuks, ei too see kaasa teiste sätete kehtetust.
1.4. Kasutustingimuste ja Teenusepakkujate müügitingimuste vastuolu korral kehtivad viimased.

2. Mõisted

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab veebilehe Müügisüsteemi või -süsteeme.
Reisija – füüsiline isik, kes kasutab Teenusepakkuja teenust. Ei pruugi olla Klient.
Teenusepakkuja – kolmas isik, kelle poolt pakutavate teenustega on võimalik veebilehe kaudu tutvuda ja/või nende teenuseid osta.
Tellimuskinnitus – Teenusepakkuja või cwtonline.ee poolt väljastatud Kliendi ja Teenusepakkuja vahel lepingu sõlmimist kinnitav ja reisiteenuse kasutamise õigust andev dokument, näiteks lennupilet, autorendi vautšer, reisikindlustuse poliis vms. Tellimuskinnituseks ei ole reisiteenuse broneeringukinnitus või informatsioon broneeringu kohta.
Kasutustingimused – veebilehe CWTonline.ee kasutustingimused koos Teenusepakkujate müügitingimustega.

3. Teenus

3.1. CWT Estonia AS pakub veebilehel CWTonline.ee teenusena ligipääsu Teenusepakkujate müügisüsteemidele, võimalust teha päringuid Teenusepakkujate reisiteenuste kohta, broneerida Teenusepakkujate reisiteenuseid, tasuda nende reisiteenuste eest ja saada vastu Tellimuskinnitus. Lisaks on Veebilehel üldine reisiinfo ja CWT Estonia AS müügikampaaniate info.
3.2. Reisiteenuste ostmisvõimalused, sealhulgas tingimused, hinnad ja kohtade saadavus on pidevas muutumises, sest need sõltuvad reisiteenuse nõudlusest ja pakkumisest.
3.3. Kliendi poolt veebilehe kaudu tehtud Teenusepakkuja reisiteenuse broneering koos broneeritud reisiteenuse eest tasumisega on Kliendi ettepanek osta Teenusepakkujalt valitud reisiteenus. Juhul kui Teenusepakkuja nõustub Kliendi ettepanekuga, saadab Teenusepakkuja või CWT Estonia AS Kliendile sellekohase kinnituse, s.t. Tellimuskinnituse – reisiteenuse kasutamise õigust kinnitava dokumendi – elektronkirjaga. Sellega loetakse sõlmituks leping vastava reisiteenuse osas Kliendi ja Teenusepakkuja vahel.
3.4. Juhul kui Teenusepakkuja ei nõustu Kliendi ettepanekuga, jääb leping sõlmimata ja CWT Estonia AS tagastab Kliendi poolt makstud tasu.
3.5. Veebilehe vahendusel võib reisiteenuseid broneerida üksnes täieliku teovõimega täisealine ehk vähemalt 18-aastane Klient või juriidilisest isikust Kliendi esindaja. Juhul kui nimetatud nõuetele mittevastav isik siiski reisiteenuse broneerib, vastutab broneerimise  tagajärgede eest isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutati broneeringu eest tasumiseks.
3.6. Klient on kohustatud jälgima ja järgima Kasutustingimusi ja veebilehel kuvatud kasutusjuhiseid. Enne teenuse broneerimist kuvatakse veebilehele kõik Kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade märkamiseks ja kõrvaldamiseks. Klient vastutab esitatud ja sisestatud andmete õigsuse eest ning kannab temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju.
3.7. Klient on kohustatud iseseisvalt jälgima ja järgima Teenusepakkuja poolt kehtestatud tingimusi. Mittejärgimise korral võib tagajärjeks olla tellimuse tühistamine, reisi katkemine või lisakulude kandmine Kliendi poolt.
3.8. CWT Estonia AS jätab Kliendi tellimuse täitmata, kui Klient eirab Kasutustingimusi või ei tasu broneeringu eest täies mahus.
3.9. CWT Estonia AS saadab Tellimuskinnituse Kliendi poolt antud elektronposti aadressile. Juhul kui Tellimuskinnitus ei ole laekunud Kliendi elektronposti aadressile mõistliku aja jooksul pärast reisiteenuste eest tasumist, peab Klient sellest CWT Estonia AS-le kohe teatama.
Klient on kohustatud viivitamatult teatama tehnilistest tõrgetest veebilehe kasutamisel.

4. Tellimuskinnituse kontroll ja teavituskohustus. Reisikindlustus.

4.1. Tellimuskinnituse (pilet, poliis, vm.) kättesaamisel peab Klient viivitamatult kontrollima Reisija ees- ja perekonnanime, reisikava, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning vastavust broneeringule ja sisestatud andmetele. Tähtis on kontrollida, et broneeringus ja Tellimuskinnitusel toodud Reisija nimi oleks täht-tähelt identne Reisija reisidokumendis toodud nimega. CWT Estonia AS kõrvaldab enda või Teenusepakkuja poolt põhjustatud vead. Hilisem andmete muutmine või annulleerimine ei ole võimalik või on lubatud lisatasu eest.
4.2.Teavituskohustus. Juhul, kui üks isik ostab reisiteenuseid teise isiku jaoks, peab teenuseid ostev isik edastama üldtingimused, teabelehe ja muud reisibüroo poolt talle teatavaks tehtud lepingutingimused ja informatsiooni viivituseta ka teisele isikule, kelle jaoks ta reisiteenuseid tellib ja/või ostab
4.3. CWT Estonia AS soovitab alati sõlmida ostetud reisiteenuse juurde reisikindlustuse lepingu. Reisikindlustus tagab sõltuvalt valitud kindlustusandjast ja kindlustuslepingust abi ja kulude hüvitamise näiteks Reisija haiguse, reisi ootamatu katkemise, ärajäämise, pagasi kadumise,jm. korral.

5. Maksmine

5.1. Klient tasub lennupiletite hinna täismahus CWT Estonia AS-le internetipanga vahendusel; CWT Estonia AS edastab makse Teenuspakkujale. Internetipanga makse korral vormistatakse lennupiletid automaatselt kohe peale makse edukat sooritamist.
Teiste reisiteenuste puhul (hotell, reisikindlustus, puhkusereisipakett jt) toimub tasumine otse reisiteenuse pakkuja kontole reisiteenuse ostu käigus.
5.2. CWT Estonia AS ega Teenusepakkujad ei ole kohustatud väljastama Kliendile vautšereid või muid reisidokumente enne, kui broneeritud reisiteenuse eest on laekunud kogu summa.

6. Kaebused

6.1. Teenusepakkujate reisiteenuseid veebilehe kaudu kättesaadavaks tehes ei vastuta CWT Estonia AS Teenusepakkujate reisiteenuste osutamise, kvaliteedi ja vastavuse eest Teenusepakkujte poolsele kirjeldusele. Kliendil on õigus esitada kaebus Teenusepakkujatele läbi CWT Estonia AS-i, kes edastab need vastavale Teenusepakkujale ning abistab Klienti kaebuse lahendamisel pädevuse piirides.
6.2. Kui Klient leiab, et reisiteenus ei vasta Teenusepakkuja kirjeldusele, tuleb Teenusepakkujat sellest kohe informeerida. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik kaebus. Seda tuleb teha hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul pärast reisiteenuse kasutamist, kuid mitte hiljem kui neljateist (14) päeva jooksul juhtumist teadasaamisest. Kirjalik kaebus tuleb esitada Teenusepakkuja vastu ja saata kas otse Teenusepakkujale posti või elektronpostiga või CWT Estonia AS-le edastamiseks Teenusepakkujale. Kaebusele tuleb lisada tõendid teenuse mittevastavuse kohta ning dokumendid lisakuludest ja tekkinud kahjust. Tähtajaks esitamata kaebus on aegunud.

7. Konfidentsiaalsus

7.1. CWT Estonia AS ei avalikusta Reisija isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud Reisija poolt veebilehe kasutamise käigus, v.a juhul, kui avaldamine toimub Reisija nõusolekul või andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest või Kasutustingimustest.
7.2. Klient kinnitab ja mõistab, et veebilehe kasutamine Kliendi poolt eeldab Reisija isikuandmete edastamist kolmandatele isikutele nii Eestis kui välisriikides. Klient edastab Reisija isikuandmed (isikukood, maksevahend jm) soovitud reisiteenuse saamise eesmärgil Reisija teadmisel ja nõusolekul, kui nende andmete edastamine kolmandatele isikutele on eeltingimuseks konkreetse reisiteenuse kasutamisele.

8. Lõppsätted

8.1. CWT Estonia AS-l on õigus Kasutustingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutustingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende veebilehel avaldamise päevast, kui muudatustes ja täiendustes ei ole ette nähtud teisiti.
8.2. Kliendi ja CWT Estonia AS-i vahelisi suhteid reguleerivad Eesti Vabariigi õigusaktid, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule.
8.3. Kliendi ja Teenusepakkuja vahelistele suhetele kohaldatakse Teenusepakkuja poolt määratud riigi õigusakte ja rahvusvahelise õiguse sätteid.


Lennupiletite broneerimine ja müük
 1. Lennukohtade saadavus, piletite hinnad ja tingimused on pidevas muutumises, sest sõltuvad nõudmisest ja pakkumisest.
 2. Mõlemal, nii Kliendil ja Teenusepakkujal (edaspidi ka Vedajal) on õigus lennubroneeringut etteteatamata igal ajal muuta või tühistada. Lennubroneeringu väljaostuvõimalused ja hinnad võivad muutuda kuni lepingu sõlmimiseni, s.t. pileti vormistamiseni. Lennubroneeringu ühepoolsel muutmisel või annulleerimisel Vedaja poolt ei teki Vedajal ega tema volitatud müügiagendil CWT Estonia AS-l kliendi ees kohustusi.
 3. Lennupiletit broneerides ja piletit ostes toimib Klient müügisüsteemis toodud juhiste järgi. Klient vastutab broneeringusse sisestatud andmete õigsuse eest. Enne broneeringu  kinnitamist on Kliendil kohustus tutvuda pileti tingimuste ja hinnareeglitega. Need puudutavad muuhulgas pileti muutmist, annulleerimist, Reisija ja Vedaja vastutust jm. Küsimuste korral tuleb pöörduda CWT Estonia AS-i poole.
 4. Klient tasub lennupileti broneeringu eest panga otselingi kaudu CWT Estonia pangakontole. Panga otselingi kaudu tasudes peab Klient pärast makse tegemist klikkima linki ”tagasi kaupmehe juurde”, et info maksest jõuaks õigeaegselt CWT Estonia AS-i.
 5. Lennupilet või teenuse kasutamise õigust võimaldav dokument väljastatakse Kliendile pärast makse täielikku laekumist CWT Estonia AS-i pangakontole.
 6. Lennupilet laekub Kliendi elektronposti aadressile 0,5-3 tunni jooksul makse sooritamisest. Pileti mittelaekumisest peab Klient CWT Estonia AS-i viivitamatult teavitama.
 7. Lennupileti kättesaamisel on klient kohustatud kohe kontrollima Reisija nime, lennukava, kuupäevade jm. andmete õigsust. CWT Estonia AS kõrvaldab tema poolt või Teenusepakkuja poolt põhjustatud vead. Hilisem andmete muutmine ei ole võimalik või on lubatud lisatasu eest.
 8. Kliendi poolt põhjustatud vead kõrvaldatakse vastavalt antud ajahetkel müügisüsteemis olevatele broneerimisvõimalustele. Võimalikud lisakulud kannab Klient.
 9. Lennubroneeringu väljaostutähtaja möödumisel kaotab broneering kehtivuse.

Lennupileti kasutamine

 1. Lennupilet on alati nimeline. Nime muutmist käsitleb Vedaja kui sõlmitud lepingu tühistamist ja uue sõlmimist, mille tingimused ei pruugi kokkulangeda vana lepinguga, vaid sõltuvad kohtade saadavusest ja hinnast antud ajahetkel.
 2. Lendusid tuleb kasutada piletil märgitud järjekorras. Vedajal on õigus tühistada järgnevad lennud, kui eelnev jääb kasutamata.
 3. Lennupileti muutmise ja tühistamise tingimused sõltuvad lennubroneeringu tegemise ajast, reisiklassist ja hinnatingimustest. Soodsa hinnaga lennupileteid ei ole tavaliselt võimalik muuta või annulleerida või on see lubatud hinnatingimustes märgitud lisatasu eest. Muutmise tasule võib lisanduda juurdemaks koha eest kõrgemas broneerimisklassis, kui samas klassis ei ole kohti. Lisaks võivad muutmise hetkel erineda endisest ka lennujaamamaksud ja kütuse lisatasu. Kui Vedaja hinnareeglites on öeldud, et pilet ei ole tühistatav, tähendab see, et pileti eest makstud raha ei tagastata.
 4. Lennupileti muutmise või tühistamise korral kehtivad CWT Estonia AS teenustasud.

Ümberistumisega lennupiletid

Erinevate lendude jaoks on turvalisem osta üks lennupilet, sest Vedaja vastutab Reisija toimetamise eest sihtpunkti ühe lepingu, s.t. ühe pileti piirides. Eraldi piletite puhul puudub esimesel Vedajal vastutus Reisija jõudmise eest jätkulennule. Kui ostetakse eraldi lennupiletid (eraldi piletid võivad olla soodsamad kui üks), soovitame planeerida ümberistumiseks piisavalt aega ja juurde osta reisitõrke kindlustus. Ümberistumise aja sisse tuleks planeerida esimese lennu võimalik hilinemine ja viivitused transiitlennujaamas (registreeritud pagasi ooteaeg, check-in jätkulennule, turvakontroll jm.). Minimaalne lendude vahe võiks olla 3-4 tundi.

Vedaja ei vastuta Reisija jõudmise eest jätkulennule ühe pileti piirides, kui reisija jääb lennust maha Reisijast sõltuvatel põhjustel. Hilinemisest põhjustatud kulud, näiteks pilet edasilennuks või tagasipöördumiseks, jäävad sel juhul Reisija kanda. Üldjuhul puudub Vedajal sel juhul ka kohustus kasutamata piletiosa tagasi maksta. Kui Vedaja maksab kasutamata piletiosa tagasi, arvutatakse tagasimakse vahena ostetud pileti ja kasutatud lennule antud ajahetkel kehtiva avaliku hinna vahena. Ühe eraldi lennu hind võib erineda ostetud edasitagasi pileti hinnast õige vähe, s.t. tagasimaks võib osutuda minimaalseks.

Müügisüsteem pakub muuhulgas minimaalse ümberistumisajaga lennupileteid. Minimaalse ümberistumise aja kehtestab lennujaam, kuid see ei pruugi kehtida kõigi Vedajate suhtes. Mõnede lennufirmade puhul ei ole võimalik registreerida pagasit lõppsihtkohta, see tuleb transiitjaamas välja võtta ja jätkulennule registreerida. Minimaalne ümberistumise aeg seda ei arvesta, nii nagu ei arvesta ka võimalikke turvakontrolli järjekordi ja lendude hilinemist. Soovitame osta lennupileti, mis jätab ümberistumiseks rohkem aega.

Lennule registreerimine, tagasilennu kinnitamine

Reisija peab ilmuma õigeaegselt lennu alguspunkti. Kui reisija seda ei tee, võib Vedaja annulleerida kogu pileti. Lennu alguspunktiks on lennujaama väljuvate lendude check-in lett. Check-in letis lõpetatakse lennule registreerimine sõltuvalt lennujaamast ja Vedajast 1-2 tundi enne lennu plaanikohast väljumist. Registreerumiseks aega planeerides tuleks arvestada ka võimalike järjekordadega.

Paljud lennufirmad pakuvad lennule registreerumist veebi ja/ või mobiiltelefoni kaudu. Soovitame võimalusel alati teha eelnev online check-in, vajalikud lingid leiate siit. Lennule registreerumine on sõltuvalt lennufirmast tasuta või tasuline (odavlennufirmadel).

Grupireiside ja kauglendude puhul peab Reisija kinnitama tagasilennu hiljemalt 72 tundi enne lendu. Kohtade kinnitamiseks peab Reisija ühendust võtma Vedaja või CWT Estonia AS esindusega. Vedajal on õigus kinnitamata kohad annulleerida.

Vedaja võib lennujaamas koguda lisamakse soovitud istekoha, ülekaalulise või eripagasi, eelisjärjekorras registreerimise jm. teenuste eest. Lisamakse suuruse määrab Vedaja.

Reisija pagas

Lennureisijal on õigus võtta lennule kaasa pagasit. Pagas jaguneb lastiruumi äraantavaks ehk registreeritud pagasiks ja salongi kaasavõetavaks ehk käsipagasiks. Sõltuvalt Vedajast on pagasi transport pileti hinna sees või eraldi tasu eest. Registreeritavale ja käsipagasile kehtivad kindlad Vedaja poolt määratud normid kaalu, mõõtmete ja ühikute arvu osas. Klient peab tutvuma pagasiinfoga enne pileti broneerimist siin, Vedaja kodulehel või pöördudes CWT Estonia AS poole. Kui Klient ja Reisija on erinevad isikud, peab Klient teavitama pagasireeglitest Reisijat.

Hotellid

Reisija on kohustatud tutvuma hotelli broneerimis-, makse- ja tühistamistingimustega,
Erinevate hotellide puhul kehtivad erinevad tühistamistingimused. Hotellide broneerimises on vajalik krediitkaart. Hotelli broneeringu eest tasumine toimub otse teenuse pakkujale.